Ауди
медицина
Russian Ukraine English
Каталог фаберлик
Ремонтненский район
нажмите чтобы узнать больше гороскопы характеристика любовний гороскоп на 2018 гороскоп для льва на 2018 год мужчины гороскоп
Новые игры Alawar.

Документы

№ п.п. Вид інформації

 

1.    Статут товариства.

2.    Зміни до статуту товариства.

3.    Засновницький (установчий) договір товариства.

4.    Положення про загальні збори.

5.    Положення про спостережну раду. 

6.    Положення про виконавчий орган.

7.    Положення про ревізійну комісію.

8.    Інші внутрішні положення товариства, які регулюють діяльність органів товариства і зміни до них.

9.    Положення про кожну філію товариства. 

10.    Положення про кожне представництво товариства.

11.    Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства.

12.    Повідомлення про проведення загальних зборів.

13.    Протоколи загальних зборів.

14.    Висновки ревізійної комісії (ревізора) і аудитора товариства.

15.    Баланс 2011.

16.    Документи звітності які подаються відповідним державним органам.

17.    Проспект емісії.

18.    Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій.

19.    Витяг з ЄДРПОУ.

20.    Перелік афілійованих осіб товариства.
(Афілійовані особи товариства:
- юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем
третьої особи;
- фізична особа та / або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою.
Контроль - вирішальній вплив або можливість здійснення вирішального впливу на господарську діяльність
суб'єкта господарювання, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значне частин, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування та прийняття рішення органами управління суб 'єкта господарювання, а також вчинення правочинів, які надаються можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання.)


21.    Особливу інформацію про товариство у відповідності до вимог законодавства:    У відповідності до Рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 N 1591 .

    - прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму яка перевищує 25 відсотків статутного капіталу;    
    - прийняття рішення про викуп власних акцій;    
    - факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;    
    - отримання займу або кредиту на суму яка перевищує 25 відсотків активів емітента;    
    - зміна складу посадових осіб емітента;    
    - зміна власників акцій яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;    
    - рішення емітента про створення припинення його філій представництв;    
    - рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;    
    - відкриття справи про банкрутство емітента та винесення постанови про його санацію;    
    - рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента.    


22.    Інформацію, яку необхідно розкрили додатково до вимог Положення 1591 та відповідно до Порядку затвердженого Рішенням 1780, яка включає:    У відповідності до Рішення  ДКЦПФР від 30.11.2010 N 1780 .

    - інформаційний лист;

У відповідності до  додатку доРішення ДКЦПФР від 30.11.2010 N 1780 .

    - річна фінансова звітність (повний комплект фінансових звітів) товариства, складених за МСФЗ (звіт про фінансовий стан на кінець звітного періоду(баланс); звіт про сукупні прибутки та збитки за звітний період; звіт про зміни у власного капіталі за звітний період; звіт про рух грошових коштів за звітний період; Примітки, Що містять Стислого викладу суттєвих облікових політик, та Інші пояснювальні Примітки; звіт про фінансовий стан на початок найбільш раннього порівняльного періоду, коли суб'єкт господарювання застосовує облікову політику ретроспективно, або здійснює ретроспективний перерахунок статей своїх фінансових звітів, або коли він перекласифіковує статті своїх фінансових звітів);    
    - проміжна фінансова звітність, складена по МСФЗ (розкривається за бажанням);    
    - аудиторський висновок;    
    - товариство (крім річної фінансової звітності) може розкривати додаткову інформацію з описами та
поясненнями основних особливостей фінансових результатів та фінансового стану підприємства, а також основних невизначеностей, які стоять перед ним. Така додаткова інформація може містити описи: основних чинників і впливів, що визначають фінансові результати діяльності, у тому числі змін у середовищі, в якому діє підприємство, реакції суб'єкта на ці зміни і їх вплив, опис політики підприємства з інвестицій для збереження і поліпшення фінансових результатів діяльності, включаючи політику дивідендів; джерел фінансування підприємства та запланованого співвідношення його зобов'язань і власного капіталу; ресурсів підприємства, невизнаних у балансі відповідно до МСФЗ;    
    - товариство може розкрити, крім фінансових звітів, висновки та інші документи (наприклад,
екологічні звіти та звіти про додану вартість), особливо в тих галузях, де істотними є екологічні
чинники і де робітники вважаються важливою групою користувачів.  

 
23.    Повідомлення від особи (осіб які діють спільно) про намір придбати пакет 10 і більше відсотків
простих акцій товариства.


24.    Повідомлення товариства у разі придбання 20 або більше відсотків статутного капіталу ТОВ або ТДВ або 20 або більше відсотків простих акцій акціонерного товариства.


25.    Про фірму (товариство).

26.    Аудиторский висновок 02.04.2012р.

27.    Довідка із Статистики.

28.    Довідка про взяття на облік платника податків (ф.4-ОПП).

29.    Річна звітність 2012.

30.    Свідоцтво про реєстрацію платника податків на додану вартість.

31.    Свідоцтво та виписка про реєстрацію випуску акцій.

32.    Повідомлення про виникнення особливої інформації.

33.    ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ В 2014 році.

34.    ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ В 2015 РОЦІ.

35.    Повідомлення про виникнення особливої інформації

36.    Повідомлення про виникнення особливої інформації

37.    Річна звітність 2014

38.    Баланс 2014 (стр.1, стр.2)

39.    Повідомлення про проведення річних загальних сборів 20.04.2016

40.    Протокол річних загальних зборів акціонерів 2016 року

41.    Річна звітність 2015 (стр.1, стр.2)

42.    Баланс 2015 (стр.1, стр.2)

43.    Повідомлення про виникнення особливої інформації

44.    Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

45.    Повідомлення про виникнення особливої інформації

46.    Протокол позачергових зборів

47.    Повідомлення про виникнення особливої інформації

48.    Повідомлення про виникнення особливої інформації

49.    Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів

50.    Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

51.    Баланс

51.    Фінансові результати

53.    Звіт про власний капітал

54.    Звіт про рух грошових коштів

55.    Приміти до річної фінансової звітності

56.    Повідомлення про виникнення особливої інформації Лист 1Лист 2, Лист 3 

57.    Протокол річних загальних сборів акціонерів

58.    Повідомлення про виникнення особливої інформації

59.    Повідомлення про виникнення особливої інформації

60.    Повідомлення про виникнення особливої інформації

61.    Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів в 2018р.

62.    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

63.    Повідомлення про виникнення особливої інформації

64.    Фінансова звітність за 2017р

65.    Повідомлення про виникнення особливої інформації

66.    Протокол загальних зборів акціонерів 2018

67.    Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів 2018

68.    Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів

69.    Особлива інформація про зміну складу посадових осіб

70.    Повідомлення про проведення зборів

71.    Потокол позачергових загальних зборів акціонерів №23 від 09.10.2018р.

72.    Повідомлення про виникнення особливої інформації

73.    Повідомлення акціонерів про переважне право

74.    Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

75.    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (станом на 19.02.2019 року).

76.    Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів №24 від 25.02.2019р.

77.    Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 22.04.2019р.

77.1. Повідомлення про проведення загальних зборів 22.04.2019р. із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітента.

78.   Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПрАт "ДЕЗ №20ЦА".

78.1.Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПрАт "ДЕЗ №20ЦА".

79.   Особлива інформація про набуття домінуючого контрольного пакету акцій ПрАТ "ДЕЗ №20ЦА".

79.1.Особлива інформація про набуття домінуючого контрольного пакету акцій ПрАТ "ДЕЗ №20ЦА", із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітента.

80.  Повідомлення про зміни до проекту денного річних загальних зборів акціонерів, призначених на 22.04.2019р.

80.1.Повідомлення про зміни до проекту денного річних загальних зборів акціонерів, призначених на 22.04.2019р., із накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітента.

81.  Фінансова звітність за 2018р.

82.  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (станом на 16.04.2019 року).

83.  Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення

83.1.Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення,із накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітента.

84. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

84.1.Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітента.

85. Протокол загальних зборів акціонерів №25 від 22.04.2019р.

85.1Протокол загальних зборів акціонерів №25 від 22.04.2019р.з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітента.

86. Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018р.

86.1.Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018р.з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітента.

87. Публічна безвідклична вимога про придбання акцій усіх власників акцій ПрАТ "ДЕЗ №20ЦА"

87.1Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій ПрАТ "ДЕЗ №20ЦА" з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітента.

88. Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій ПрАТ "ДЕЗ №20ЦА", дата розміщення 30.05.2019р.

88.1Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій ПрАТ "ДЕЗ №20ЦА", дата розміщення 30.05.2019р., з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітента.

89. Повідомлення про спростування інформації, яка зазначена у публічній безвідкличній вимоги

89.1Повідомлення про спростування інформації, яка зазначена у публічній безвідкличній вимоги з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітента.

 

Услуги

Информеры

Курсы валют на PROext     GISMETEO: Погода по г.Киев